Rešenje 3x3 Rubikove kocke
Piše: Milan Stojanović - Svi tekstovi ovog autora/ke
28 Jan , 2006 - 10:01:00 PM
GLASAJTE
Ovo je mala kolekcija operacija, koja manje-više odražava način na koji sam ja rešio kocku. Trudio sam se da je održim što kraćom, tako da se smatra da već znate sami da rešite jednu stranu. Pod ovim se misli, ne samo da sve boje budu na istoj strani, već da kockice budu i u odgovarajućem položaju prema ostalim stranama (odnosno centralnim kockicama).
Osnovni pristup mom rešenju je da se reši jedna strana, odnosno red ("gornji"), potom se rešava srednji red i na kraju donji. Neke od operacija (npr. prva) podrazumevaju da delovi kocke još uvek nisu rešeni (složeni), pa pomeranje jednih utiče i na druge razbacane delove, tj. kockice. Neke operacije, sa druge strane, utiču samo na kockice koje se pomeraju ili rotiraju, dok ostale ostaju nedirnute (npr. poslednja operacija). Ove operacije su korisne i u drugim situacijama.

Osnovni pojmovi i označavanje

Kockica
Ima ih 27, jedna od njih je skrivena u središtu kocke, a još 6 kockica (na sredini svake strane) se uglavnom uopšte ne pomera. Ostale kockice se slobodno pomeraju oko kocke.

Ugao
(Ugaona kockica). Kockica na mestu gde se susreću tri strane. Možemo ih označiti po imenima stana koje se tamo susreću. Npr. UFR i DBL su uglovi.

Smer (okretanja)
Postoje 3 smera. + znači okret za četrvrtinu kruga u smeru kazaljke na satu, - znači okret za četvrtinu kruga u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu, * znači okret za pola kruga. Ako smer nije naznačen, podrazumeva se da je u pitanju smer kazaljke na satu.

Ivica
Tri kockice se nalaze na mestu gde se susreću dve strane. U sredini ove tri kockice nalazi se ivična kockica. Ona se može označiti po imenima tih strana. Npr. UF i UR su ivične kockice.

Strana
Jedna od 6 površina kocke. Strane su označene slovima: U (up-gornja), D (down-donja), R (right-desna), L (left-leva), F (front-prednja) i B (back-zadnja), u zavisnosti od položaja kocke u vašoj ruci.

Rotacija
Postavljanje pojedinačne kockice (obično ivične) u pravi položaj. Ne pomešati sa pomeranjem.

Obrnuta operacija
Operacija koja je suprotna nekoj drugoj operaciji. Ima obrnut redosled koraka i koraci imaju suprotan znak. Npr. operaciji: (R2- D R2 D* R2- D R2) je suprotna operacija: (R2- D- R2 D* R2- D- R2).

Korak
Pojedinačni okret jednog ili više redova kockica istovremeno. Korak sadrži u svom nazivu stranu, red (retko kod Rubikove kocke 3x3) i smer okretanja. Npr. D- i R2- su koraci.

Operacija
Niz koraka koji slede jedan za drugim.

Položaj
Način na koji je kockica postavljena u svom mestu. Kockica u uglu ima 3 moguća položaja, ivična kockica ima 2.

Pozicija
Mesto gde se kockica nalazi.

Red
Čini ga 9 kockica. 3x3 kocka ima 3 reda sa koje god strane da je posmatrate. Redovi se označavaju brojevima 1, 2 i 3 u odnosu na neku stranu. Ako nije naznačeno radi se o redu br. 1, odnosno o odgovarajućoj strani.

Pomeranje
Promena pozicija 2 ili 3 kockice. Ne pomešati sa rotacijom.

Operacije (Moje rešenje)

Pomeranje ivične kockice sa donjeg u srednji red bez uznemiravanja gornjeg reda

1. Držite kocku tako da je odredišno mesto kockice FR (front right).
2. Kockica koja treba da se pomera neka bude na poziciji FD.
3. Ako boja na prednjoj strani kockice koja se pomera odgovara boji centralne kockice uraditi sledecu operaciju:
D- R- D R D F D- F-
U suprotnom uraditi:
U123 D* L D- L- D- F- D F
Korak 3b je kao da ste okrenuli kocku i odradili korak 3a u ogledalu. U123 znači da okrenete celu kocku u smeru kazaljke na satu u odnosu na gornju stranu.

Postavljanje ugaonih kockica u donjem redu na mesto, zanemarujući njihov pravilan položaj, bez uznemiravanja gornja dva reda

1. Uvek je moguće okrenuti donju stranu (red) tako da 2 ugaone kockice budu na pravom mestu. Uradite tako.
2. Ako su ove dve kockice susedne, držite kocku tako da one budu na pozicijama DFL i DFR i uradite sledeće:
R- D- R F D F- R- D R D*
Ako one nisu susedne nego naspramne (po dijagonali) držite kocku tako da one budu na pozicijama DFR i DBL i uradite:
R- D- R F D* F- R- D R D-

Rotiranje ugaonih kockica u donjem redu u mestu, bez uznemiravanja gornja dva reda

1. Pogledajte koliko ugaonih kockica je potrebno rotirati. Najlakši način je da pogledate donju stranu i vidite koliko ugaonih kockica ima boju koja odgovara boji centralne kockice.
2. Ako je potrebno popraviti samo dve kockice pogledajte narednu operaciju.
3. Ako je potrebno popraviti 3 kockice, držite kocku tako da je kockica koja već ima pravi položaj na poziciji DFL i uradite:
R- D- R D- R- D* R D*
ili obrnutu operaciju. Koju operaciju ćete uraditi zavisi od toga da li uglovi treba da budu rotirani u smeru kazaljke na satu ili obrnuto. Ja nikako nisam mogao da upamtim kad ide koja operacija, ali ako uradite gornju operaciju dva puta to je isto kao da ste uradili obrnutu operaciju. Znači, ja jednostavno uradim gornju operaciju, a ako je potrebno uradim je još jedanput.
4. Ako je potrebno popraviti sve četiri ugaone kockice, držite kocku tako da se na prednjoj strani ne nalazi boja sa donje strane (biće 1 ili 2 ovakve strane). Sada uradite operaciju iz prethodnog pasusa. Ovo će popraviti jedan ugao. Sada ponovo uradite operaciju iz prethodnog pasusa.

Rotiranje dve ugaone kockice, bez uznemiravanja bilo koje druge kockice

1. Ako ugaone kockice nisu susedne, jednostavno okrenite jednu stranu tako da ih postavite da budu susedne. Zapamtite koju stranu ste okrenuli da kasnije možete da je vratite.
2. Držite kocku tako da dva susedna ugla budu na pozicijama UFR i UFL i uradite:
R- D R F D F- U- F D- F- R- D- R U
3. Vratite stranu iz koraka 1.

Postavljanje ivičnih kockica u donjem redu na mesto, zanemarujući njihov pravilan položaj

Uradite sledeće:
R2- D R2 D* R2- D R2

(ili obrnutu operaciju). Ova operacija pomera ivične kockice na pozicijama DL, DB i DR u smeru kazaljke na satu ili obrnuto.

1. Ako je jedna ivična kockica u donjem redu na pravom mestu držite kocku tako da ona bude na poziciji DF i uradite gornju operaciju ili njoj obrnutu, u zavisnosti od potrebe.
2. U suprotnom, ako nijedna ivična kockica u donjem redu nije na pravom mestu, nema veze koja će biti na poziciji DF. Gornja operacija (ili njoj obrnuta) će postaviti jednu kockicu na pravo mesto. Uradite tako, a onda ponovite operaciju.

Rotiranje 2 ivične kockice u mestu

1. Ako su ove dve kockice na susednim ivicama držite kocku tako da one budu na pozicijama UF i UR i uradite:
R- D2- R* D2* R- U- R D2* R* D2 R U
2. Ako su 2 ivične kockice na naspramnim ivicama, držite kocku tako da one budu na pozicijama UR i UL i uradite:
R- D2- R* D2* R- U* R D2* R* D2 R U*
3. Ako 2 ivične kockice nisu na istoj strani, postavite ih okrećući jednu stranu (upamtite koju), i zatim odradite prvi ili drugi korak. Nakon toga vratite stranu koju ste okretali.


Autor: Tom Magliery (tom@magliery.com)
Prevod: Milan Stojanović (
myllanyu@yahoo.com)

Slobodno pitajte ako vam nesto nije u potpunosti jasno.Tagovi:


Pošalji tekst prijatelju
Štampaj
© Ovaj tekst je vlasništvo sajta MAKSIMALNO.com

Vrh strane

Poslednjih 40 članaka
Zabava
OSTALI TEKSTOVI
Teretana
Arena
Hi-tech
Seks
Zdravlje
Lifestyle
Zabava
MaxBioskop


PC PRESS Top 50 markica